top of page

سوالات متداول

چند روز طول می کشد تا جواب مدیکال آماده شود؟

برای سنین ۲ تا  ۱۴  و ۱۸ تا  ۲۴   حداقل   ۳   روز طول  می کشد , زیرا  آماده شدن  نتایج  آزمایشات   و  رادیولوژی  زمان بر هستند. ولی برای  بقیه سنین حداقل  ۲ روز  طول  می کشد

چند روز طول می کشد تا جواب مدیکال آماده شود

چه  باید  کرد اگر نتیجه  رادیولوژی  ریه ها نشان بدهد که در ریه ها خلط وجود دارد؟

میبایستی ۳  روز  متوالی در ارمنستان آزمایش خلط انجام شود. جزئیات را پزشک به شما توضیح خواهند داد

چه  باید  کرد اگر نتیجه  رادیولوژی  ریه ها نشان بدهد که در ریه ها خلط وجود دارد

آیا  امکان  واکسیناسیون در ارمنستان  وجود  دارد؟

کلیه  واکسنها  میبایستی  در  ایران  انجام شده  و در  کارت واکسن قید شوند, چرا که انجام  واکسیناسیون در ارمنستان کار بسیار دشواری است و فقط در موارد اضطراری  برای  افراد  خارجی  پس  از  پرداخت  هزینه های  مربوطه  انجام  می شود

واکسیناسیون

الزامیست؟  COVID-19 آیا واکسن

الزامیست COVID-19  بله ,واکسن

COVID-19

آیا برای انجام مدیکال نیاز به مترجم هست ؟

. خیر. مترجم معتمد پزشک سفارت آمریکا در بیمارستان حضور دارد

مترجم
bottom of page